Oficiálna stránka obce Vyšná Jablonka

Motív
A
A
A

Právomoci a kompetencie obce

 Spôsob zriadenia obce:

Obec bola zriadená zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n.p., a to dňom volieb do orgánov samosprávy obcí, t. j. v dňoch 23 a 24. 11. 1990.

 

   Právomoci a kompetencie obce:

·       Ústavou Slovenskej republiky (najmä čl. 64-71;

·       Zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. (najmä § 4, § 11 ods. 4 a § 13 zákona;

·       Platným právnym poriadkom Slovenskej republiky

·       Všeobecne záväznými nariadeniami obce na úseku samosprávnej pôsobnosti

     Orgánmi obce Vyšná Jablonka sú obecné zastupiteľstvo a starosta obce.

     Obecné zastupiteľstvo obce Vyšná Jablonka je zastupiteľský zbor obce zložený z poslancov, zvolených obyvateľmi obce na obdobie štyroch rokov. Funkčné obdobie poslancov sa končí zložením sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva.

 

Starosta obce je predstaviteľom a najvyšším výkonným orgánom obce, ktorého volia obyvatelia obce na štyri roky.

Obecné zastupiteľstvo zriaďuje svoje orgány (podľa potreby alebo ak to vyplýva z osobitného právneho predpisu).

 

Osobitné postavenie medzi orgánmi obce má hlavný kontrolór obce, ktorého volí obecné zastupiteľstvo. Hlavný kontrolór je zamestnancom obce a vykonáva kontrolu plnenia úloh obce.

 

Miesto, čas a spôsob kde možno podať žiadosť, návrh, podnet, sťažnosť alebo iné podanie

 

Miesto, kde informácie možno získať: Vyšná Jablonka 90, 067 34 Nižná Jablonka

Čas: v úradných hodinách obecného úradu

Spôsob získavania informácií: ústne, písomné, faxom, elektronickou poštou.

 

Podanie v súlade s osobitnými predpismi možno podávať:

1.      Poštou na adresu obce: Vyšná Jablonka 90, 067 34 Nižná Jablonka

2.      Osobne v podateľni obecného úradu Obecný úrad Vyšná Jablonka 90, 067 34 Nižná Jablonka, v úradných hodinách.

Obec postupuje pri vybavovaní podaní v súlade so zákonom č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov, ako aj s osobitnými predpismi. Obec pri vybavovaní podaní dodržiava lehoty stanovené právnou ústavou.

 

Opravné prostriedky proti rozhodnutiam obce v správnom konaní, ako aj v osobitných konaniach je možné podať v lehote stanovenej v rozhodnutí:

1.      Poštou na adresu obce: Obecný úrad Vyšná Jablonka 90, 067 34 Nižná Jablonka,

2.      V podateľni obecného úradu: Obecný úrad Vyšná Jablonka 90, 067 34 Nižná Jablonka,