Oficiálna stránka obce Vyšná Jablonka

Motív

Gréckokatolícky a pravoslávny chrám

Terajší gréckokatolícky chrám si v dedine postavili možno už v 16. storočí, ale s určitosťou jestvoval v 17. storočí, pretože prvý doklad o chráme a tamojšom kňazovi pochádza z roku 1623.

V ústnom podaní miestneho obyvateľstva sa zachovala zmienka o starom drevenom chráme, ktorý bol postavený v uličke teraz nazývanej „V Potoku“. Chrám ktorého pôvod sa udáva z roku 1766 je postavený na západnom kopci nad dedinou v dolnej polovici obce. V pozemkovej knihe na katastrálnom úrade v Humennom je urobený prvý zápis tykajúci sa tohto chrámu až v roku 1880. Pôvodný zápis z čias výstavby chrámu buď nebol alebo bol zničený.

Chrám bol pôvodne zasvätený sv. Nikolajovi Mir – Likejskému čo je v chráme zreteľne čitateľné aj dnes, podľa zobrazenia svätcov na ikonách ikonostasu. Chrám počas svojej histórie bol viackrát opravovaný. V dokumentoch sú záznamy opravy z roku 1923 po ktorej chrám zasvätili svätým apoštolom Petrovi a Pavlovi a posledná oprava z 80- tých rokov 20 - tého storočia, kedy pod vedením pravoslávneho duchovného d.o. Mgr. Michala Švajku bola urobená generálna oprava.

Pravdepodobne pod vplyvom snáh o vytvorenie únie začiatkom 17. st. (napr. krásnobrodská únia – 1614, (Krásny Brod – 25 km od Vyšnej Jabonky)) prešla časť obyvateľstva obce do gréckokatolíckej cirkvi.

Začiatkom 19. storočia sa v obci znovu presadila pravoslávna cirkev, ktorá v prevažnej miere zotrváva dodnes.

V obci sa konávali pravoslávne bohoslužby až do sviatku PASCHY CHRISTOVEJ v roku 1998. Po deložovaní pravoslávnych veriacich z chrámu Petra a Pavla sa pravoslávni veriaci schádzali na bohoslužbách v náhradných bohoslužobných priestoroch (zasadačke obecného úradu). V roku 2001 začali veriaci s výstavbou nového chrámu. Dňa 15.07.2001 bol posvätený základný kameň chrámu a ešte v tom istom roku bol chrám aj prikrytý.

Za pomoci obyvateľov obce, rodákov a pravoslávnych veriacich z celého Slovenska výstavba chrámu napredovala tak, že v máji roku 2002 sa sviatok Paschy slúžil v rozostavanom chráme, ale na chrámový sviatok svätých apoštolov Petra a Pavla v júli toho istého roku sa po dokončení vnútorných prác do chrámu aj nasťahovali. V auguste bol chrám kolaudovaný s vydaním povolenia k trvalému užívaniu chrámu. Nový chrám s pôdorysom rotundy má cibuľovú strechu a je postavený v priamom pohľade pred starým chrámom východnejšie bližšie k obci.

Chrám bol vysvätený blaženejším vladykom Nikolajom, arcibiskupom prešovským a metropolitom českých krajín a Slovenska 25.mája 2003.

V súčasnosti sú oba chrámy využívané svojimi veriacimi.