Oficiálna stránka obce Vyšná Jablonka

Motív

"Plán udržateľnej mobility Prešovského samosprávneho kraja"

 

 

Oznámenie o strategickom dokumente

 „Plán udržateľnej mobility Prešovského samosprávneho kraja“

 

 

Obec Vyšná Jablonka, v zastúpení starostkou obce Ing. Zuzanou Nestorovou, v súlade s 6 ods. 5 zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

 

o z n a m u j e  v e r e j n o s t i,

 

že Obstarávateľ: Prešovský samosprávny kraj doručil dňa 04.05.2023 Okresnému úradu Prešov, odbor starostlivosti o životné prostredie, podľa § 5 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) oznámenie o vypracovaní strategického dokumentu „Plán udržateľnej mobility Prešovského samosprávneho kraja“. Uvedené oznámenie o strategickom dokumente „Plán udržateľnej mobility Prešovského samosprávneho kraja“ je zverejnené na webovom sídle MŽP SR

 

https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/plan-udrzatelnej-mobility-presovskeho-samospravneho-kraja-

 

a na internetovej stránke obce Vyšná Jablonka:

 

https://obec.dobraobec.sk/files/24/novinky/7240b_pum-oznamenie-.pdf

 

kde možno do oznámenia nahliadnuť, robiť si z neho odpisy, výpisy alebo na vlastné náklady zhotoviť kópie.

 

Podľa § 6 ods. 5 zákona, oznámenie je verejnosti prístupné po dobu 14 dní odo dňa zverejnenia.

Verejnosť môže doručiť svoje písomné stanovisko Okresnému úradu Prešov, odbor starostlivosti o životné prostredie, Námestie mieru 3, 080 01 Prešov najneskôr do 15 dní odo doručenia oznámenia na obec.

 

 

 

 

Zverejnené dňa: 13.06.2023                                                                                                           

 

 

Zvesené dňa: ……………….                                                                

                                                                                                                Ing. Zuzana Nestorová

starostka obce