Oficiálna stránka obce Vyšná Jablonka

Motív

Určenia výšky finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby na území obce Vyšná Jablonka

 

Novelou zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“), vykonanou s účinnosťou od 1. januára 2022 zákonom č. 484/2021 Z. z. došlo, najmä v záujme zabezpečenia porovnateľného financovania sociálnych služieb v jednotlivých regiónoch Slovenska a zabezpečenia účelnosti, hospodárnosti, efektívnosti a účinnosti vynakladaných verejných prostriedkov, k úprave podmienok určenia výšky finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby (ďalej len „FPP“), a to nižšie uvedeným novým znením ustanovení § 75 ods. 16 a 17 zákona:

„(16) Ak obec alebo vyšší územný celok zabezpečí fyzickej osobe, ktorá je odkázaná na sociálnu službu, s trvalým pobytom na svojom území alebo vo svojom územnom obvode poskytovanie sociálnej služby u neverejného poskytovateľa sociálnej služby s miestom jej poskytovania na území inej obce alebo v územnom obvode iného vyššieho územného celku, výšku finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby na príslušný rozpočtový rok určí tak, aby zodpovedala výške tohto finančného príspevku na príslušný rozpočtový rok, určenej touto inou obcou alebo týmto iným vyšším územným celkom neverejným poskytovateľom tejto sociálnej služby s miestom poskytovania tejto sociálnej služby na svojom území alebo vo svojom územnom obvode.

(17) Na účely určenia výšky finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby podľa odseku 16 sa rovnako vzťahuje povinnosť obce a vyššieho územného celku podľa § 77 ods. 3 tretej vety a štvrtej vety v rozsahu svojej pôsobnosti zverejňovať a) priemerné bežné výdavky, priemerné príjmy z poskytnutého finančného príspevku podľa § 71 ods. 6 a priemerné skutočne dosiahnuté príjmy z platenia úhrady za sociálnu službu poskytovanú v pôsobnosti obce alebo vyššieho územného celku za predchádzajúci rozpočtový rok a b) priemerné bežné výdavky a priemerné skutočne dosiahnuté príjmy určené podľa § 77 ods. 8 za sociálnu službu, ktorú obec alebo vyšší územný celok v predchádzajúcom rozpočtovom roku neposkytovali alebo nezabezpečovali prostredníctvom právnickej osoby, ktorú zriadili alebo založili.“.

Z uvedeného vyplýva, že k obec svojmu obyvateľovi, zabezpečí sociálnu službu na území inej obce, pri výpočte výšky FPP sa v takomto prípade nevychádza z výšky FPP, ktorý poskytuje obec neverejným poskytovateľom tejto sociálnej služby na svojom území, ale z výšky FPP poskytovaného touto inou obcou na jej území, v ktorom bola obyvateľovi obce sociálna služba zabezpečená a je poskytovaná neverejným poskytovateľom tejto sociálnej služby; resp. z výšky FPP, ktorú by poskytovala neverejným poskytovateľom tejto sociálnej služby táto iná obec na jej území. Nie je teda rozhodujúce, či táto iná obec z hľadiska skutkového stavu aj reálne na príslušný rozpočtový rok poskytuje alebo bude poskytovať neverejným poskytovateľom tejto sociálnej služby na svojom území na svojho obyvateľa v rámci svojej pôsobnosti tento FPP.

 

 

 

Druh sociálnej služby

Povinné zverejňované údaje pre druh sociálnej služby

Jednotka pre druh sociálnej služby

Poznámka

Zariadenie pre seniorov

Priemerné bežné výdavky

Priemerné skutočné príjmy z úhrad

Priemerné bežné príjmy z poskytnutého FP podľa §71 ods.6(FP z rozpočtu MPSVaR )

Prijímateľ sociálnej služby

Kapacita

 

278.583,32€

102.223€

150.264€

21

do40 miest

FPP =103,56€ prijímateľ SS/1 mesiac