Oficiálna stránka obce Vyšná Jablonka

Motív

Vtáčia chrípka

Na základe § 6ods. 5 a § 32 ods.1 písm. c) zákona č. 488/2002 Z.z. o veterinárnej starostlivosti a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vyhlasujem mimoriadne núdzové opatrenie a s platnosťou a účinnosťou od vyhlásenia a až do odvolania nariaďujem vlastníkom alebo držiteľom: 1. zabrániť priamemu a nepriamemu kontaktu vol'ne žijúcich vtákov, zvlášť vodného vtáctva s hydinou 2.zabezpečiť prísne oddelenie vodnej hydiny od ostatnej hydiny 3. zakázať chov hydiny u zamestnancov registrovaných fariem v domových hospodárstvach 4. prísne dodržiavať nákup hydiny len z registrovaných fariem so stálym veterinárnym dozorom 5. novo nákupenú hydinu umiestniť do priestorov, ktoré boli vopred vyčistené a dezinlikované 6. pre každú halu používať vlastne pracovne nástroje 7. minimalizovať počty ľudí, ktorí prichádzajú do styku s hydinou 8. správne používať osobne ochranne pomôcky 9. hydinu vo voľnom výbehu kŕmiť a napájať v uzavretom priestore, alebo pod prístreškom, ktorý dostatočne bráni prilietavaniu vol'ne žijúcich vtákov a zamedzuje kontakt vol'ne žijúcich vtákov s krmivom a vodou určenou pre hydinu 10. vonku umiestnené zásobníky s vodou požadované v záujme zabezpečenia optimálnych životných podmienok pre určité druhy hydiny dostatočne chrániť pred vol'ne žijúcim vodným vtáctvom 11. hydinu nenapájať vodou zo zásobníkov povrchových vôd prístupných vol'ne žijúcemu vtáctvu 12. bezodkladne oznamovať príslušnému organu veterinárnej správy akékoľvek znaky vtáčej chrípky u hydiny a iných vtákov chovaných v zajatí podľa kritérií